boxed
border
https://www.idnh.co.il/wp-content/themes/zap/
https://www.idnh.co.il/
#10b9b9
style4

מכרזים

28
אוק

עידן הנגב, פארק התעשייה המשותף רהט – בני שמעון – להבים בע"מ (להלן: "החברה" או
"המזמינה") מזמינה בזאת במסגרת ההליך שלעיל, להציע הצעות לביצוע בניית גלריית משרדים
בבית עידן הנגב (להלן: "השירותים")

29
מאי

שלום רב,   מכרז מספר 1/2019 – הודעת עדכון.   לחוברת המכרז האמור צורף כתב כמויות הכולל בתוכו סך כספי בגין התקשורת, הביטחון והמולטימדיה אך בגיליון הסיכום ("סה"כ לכל הפרקים"), הסכום הכולל לא כלל סך כספי בגין המולטימדיה. מצ"ב כתב הכמויות הרלוונטי הכולל אף את הסך הכספי הכולל גם בגין המולטימדיה, אליו יש להתייחס במתן הצעתכם למכרז.   […]

27
מאי

שלום רב, מצ"ב מסמך מענה לשאלות הבהרה שעלו במסגרת מכרז 1/2019 – תקשורת, אבטחה ומולטימדיה בבית עידן הנגב וכן הודעת העדכון למסמך. שימו לב כי תאריך אחרון להגשת ההצעות הינו ב-30.05.2019 עד השעה 12:00 במשרדי עידן הנגב שבמפעל סודהסטרים. יום נעים, פארק התעסוקה המשותף עידן הנגב.

07
מאי

עידן הנגב, חברה עירונית לא.ת. משותף רהט בני שמעון ולהבים  (להלן: "עידן הנגב") מזמינה בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 1/2019 למתן שירותי: אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכות מולטימדיה, תשתיות תקשורת, מנ"מ וסיבים אופטיים. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 14.5.2019 בשעה 11:00, (ט' באייר, תשע"ט) בבית עידן הנגב שברחוב הקיימות 5, אזה"ת עידן הנגב. הורדת […]

08
אפר

שלום רב, הריני לעדכן כי בוצע מכרז ע"י החברה למשק וכלכלה עבור רכב חדש למנכ"ל החברה וזאת לאחר תום תקופת הליסינג הקודמת. פרטי המכרז וחוזה ההתקשרות מצורפים בקישור הבא   בנוסף, בוצע מכרז ע"י החברה למשק וכלכלה לשמירה וביטחון באזה"ת עידן הנגב: פרטי המכרז וחוזה ההתקשרות מצורפים בקישור הבא

default
טוען פוסטים...
magnifier
#5C5C5C
on
loading
on