07
מאי

עידן הנגב, חברה עירונית לא.ת. משותף רהט בני שמעון ולהבים  (להלן: "עידן הנגב")

מזמינה בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 1/2019

למתן שירותי: אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכות מולטימדיה, תשתיות תקשורת, מנ"מ וסיבים אופטיים.

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 14.5.2019 בשעה 11:00, (ט' באייר, תשע"ט) בבית עידן הנגב שברחוב הקיימות 5, אזה"ת עידן הנגב.

הורדת חוברת המכרז  – תחל מיום 7.5.2019, באתר האינטרנט של עידן הנגב.

מועד אחרון לשאלות הבהרה יהא ביום 21.05.2019 (ט"ז באייר, תשע"ט) בשעה 15:00.

מועד סופי להגשת הצעות המכרז: 30.5.2019 (כ"ה באייר, תשע"ט), עד השעה 12:00 במשרדי עידן הנגב. בעת הגשת המכרז יש להפקיד  1000 ש"ח (שלא יוחזרו) בצ'ק לטובת עידן הנגב.

משרדי החברה יהיו סגורים בימים:

ביום הזיכרון לחללי צה"ל 08.05.2019 המשרדים פתוחים עד השעה 13:00

ביום העצמאות 09.05.2019 משרדינו סגורים.

להורדת המכרז לחץ כאן

להורדת חוזה ההתקשרות לחץ כאן

להורדת התכניות: קובץ 1, קובץ 2

להורדת כתב הכמויות לחצו כאן

יש להתעדכן באופן שוטף בעדכונים במכרז שיפורסמו באתר (לרבות בקבצים הרלוונטיים).

לבירורים ולשאלות ההבהרה: 073-2572106, anat@bns.org.il

                                                                             בברכה,

                                                                               משה פאול

                                                                           מנכ"ל עידן הנגב